Waar bent u naar op zoek?

Studiefonds Gereformeerde Bond

De diaconale collecte op … (datum invullen) is bestemd voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Dat fonds heeft alles te maken met onze zorg voor de prediking, de studie van de aanstaande predikanten die ons het Woord van God uitleggen! Uit dit Studiefonds worden namelijk jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Dat blijkt hard nodig gezien de financiële gevolgen van de overheidsbezuinigingen voor het op latere leeftijd volgen van een studie theologie. Het gaat in de eerste plaats om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen én om het helpen opbouwen van een goede boekenkast, zodat commentaren gekocht kunnen worden, die voor de preekvoorbereiding nodig zijn.

Sterke nadruk is de laatste jaren vooral komen te liggen op de zogeheten ‘Late roepingen’, diegenen die de roeping tot predikant ervaren en gehoor willen geven als de mogelijkheden tot studiefinanciering door de overheid voorbij zijn. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds een mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Dit fonds is kort na de oprichting van de Gereformeerde Bond al opgericht, omdat de nood van de kerk gezien werd als nood vanwege het ontbreken van bijbelse prediking op veel plaatsen.

Jaarlijks is er in augustus een vierdaagse studieweek, waarin vanuit een gereformeerde visie tal van theologische vragen worden besproken. De leiding van deze week was gedurende tien jaar in handen van ds. en mw. Floor uit Ede. In augustus 2024 hopen ds. en mw. Doolaard uit Kapelle-Biezelinge deze taak over te nemen. In augustus jl. is in enkele lezingen diepgaand nagedacht over het thema ‘Leven en sterven in het licht van de eeuwigheid.’ We dachten met ruim veertig studenten na over de wijze waarop we in prediking en pastoraat de eeuwigheid ter sprake moeten brengen. Ook de plaats van de dood in het Oude en Nieuwe Testament, in de cultuur kregen aandacht. Sprekers waren onder anderen ds. A.J. Mensink, ds. M. Krooneman, prof. dr. M.J. Paul, prof. dr. H. van den Belt en dr. J. de Jong-Slagman. Juist in deze tijd waarin er veel op de aanstaande predikanten afkomt, is begeleiding en toerusting heel belangrijk. Daarom: van harte brengen we deze collecte onder uw aandacht.

Ook verzorgt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond jaarlijks een studiedag. Tijdens de laatste bijeenkomst dachten we na over de het thema ‘God doet recht!’ Dr. A. Versluis, hoofddocent aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, hield vanuit de psalmen een bijbels-theologische inleiding, terwijl ir. Jacob-Jan Vreugdenhil, programmamanager bij Woord en Daad, sprak over de roeping van de kerk en de christen om onrecht te benoemen en te bestrijden. Vijftig studenten waren hierbij aanwezig. Ze ontvingen voor hun vorming ook dit jaar enkele goede theologische boeken.

Giften voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond kunnen overgemaakt worden op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. Studiefonds.