Waar bent u naar op zoek?

De kerk hartelijk lief hebben

W.H.C. Loedeman
Door: W.H.C. Loedeman
09-09-2021

De 115e jaarvergadering werd gehouden op dinsdag 31 augustus in de Aker te Putten. Een verslag namens het bestuur.

De voorzitter, ds. J.A.W. Verhoeven, opent de vergadering. Door de maatregelen in verband met corona moest de jaarvergadering worden uitgesteld, maar we zijn dankbaar dat we nu de mogelijkheid hebben om samen te komen. We zingen Psalm 123:1. De voorzitter gaat voor in gebed, waarna hij Efeze 4:1-16 leest. Op pagina 4-6 is het openingswoord over de betekenis van het ambt te lezen.

Aansluitend heet hij iedereen welkom, in het bijzonder ereleden, vertegenwoordigers van zusterbonden en vrijwilligers. Ook is er een hartelijk welkom voor ouderling-kerkrentmeester C.A. de Vries, lid van het moderamen van de Protestantse Kerk.

Bestuursverkiezing

Ds. J.A.W. Verhoeven en A. Zwerus zijn aftredend en herkiesbaar. Omdat er voor hen geen tegenkandidaten zijn ingediend, zijn zij verkozen. Beide broeders aanvaarden hun herverkiezing.

Ds. P.H. van Trigt is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt ds. J.W. Verboom (Groot-Ammers) voor. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en daarmee is ds. Verboom verkozen. Deze aanvaardt zijn verkiezing.

Ds. A.J. Mensink heeft vorige maand zijn functie als bestuurslid neer moeten leggen vanwege gezinsomstandigheden. Voor deze vacature is nog geen nieuwe kandidaat beschikbaar.

De voorzitter bedankt ds. Van Trigt hartelijk voor zijn bijdrage in de afgelopen tien jaar. Het bestuur heeft zijn ‘bezonken oordeel’ gewaardeerd. Het blijft ons bij dat ds. Van Trigt altijd weer wees op de hoop die in Christus is.

Ook ds. Mensink wordt hartelijk bedankt voor de dertien jaar dat hij bestuurslid was, waarvan achtenhalf jaar als voorzitter. We zijn ds. Mensink erkentelijk voor de wijze waarop hij leidinggaf. In alles was te merken dat hij de kerk hartelijk liefheeft.

Nadat de predikanten Van Trigt en Mensink een dankwoord hebben uitgesproken (omdat ds. Mensink begin dit jaar uitvoerig terugblikte op zijn voorzitterschap, is het afscheidswoord van ds. Van Trigt op pagina 7 te lezen), zingen we hun Psalm 121:4 toe en leggen we in het gebed hun namen bij de Heere neer.

Jaarverslag

Bij afwezigheid van de bestuurssecretaris leidt ds. J.J. ten Brinke het verslag kort in. Corona heeft ook gevolgen gehad voor de activiteiten van de Gereformeerde Bond. Zo moesten we de predikantencontio annuleren, alsook de jaarlijkse studiedag in november.

Gelukkig bleef De Waarheidsvriend elke week verschijnen. Inmiddels is er een nieuwe website gelanceerd waar veel (achtergrond)informatie te vinden is. We hopen dat vele mensen er gebruik van zullen maken. De stichting Herziening Statenvertaling herdacht haar tienjarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan werd een mooie brochure uitgegeven.

Dhr. B. van Bokhoven (Linschoten) las in het jaarverslag dat er een gesprek is geweest met het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB), waar hij dankbaar voor is. Hij vraagt of er aandacht kan zijn voor predikanten die wel beroepbaar zijn, maar geen beroep ontvangen. Het kan leiden tot moeite bij predikanten. Dhr. Van Bokho-ven ziet met pijn dat er ook predikanten losgemaakt worden.

De algemeen secretaris geeft aan dat er jaarlijks een gesprek is met het GCBB waarin gesproken wordt over zichtbare trends in de kerk én over de situatie in diverse gemeenten. Zo is er gesproken over beroepingswerk, dat anno 2021 soms ingewikkeld kan zijn. Eerder dit jaar verscheen er een artikel in De Waarheidsvriend over trends in het beroepingswerk, dat met enkele gespreksvragen ter beschikking gesteld is aan de kerkenraden.

Dhr. E. Kooi (Niezijl) uit zijn zorg over de theologische opleiding van de PThU. Dhr. Vergunst zal daar uitgebreider op ingaan tijdens het middagprogramma. Dhr. Kooi is dankbaar voor de signalen dat proponenten en jonge dominees aangeven dat ze de studieweken van de Gereformeerde Bond als waardevol (hebben) ervaren.

Dhr. J. Otten (Assen) vraagt of er een opvolger komt voor prof. dr. H. van den Belt aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dhr. Vergunst antwoordt ontkennend, omdat de Gereformeerde Bond vanwege de academische regelgeving geen voorwaarden kon stellen aan de persoonlijke geloofsovertuiging van een sollicitant.

Financieel verslag

De penningmeester, L.P. de Wit, licht het financieel verslag toe, dat in mei is gepubliceerd. Hij spreekt dankbaarheid uit dat er voldoende middelen waren om het werk doorgang te laten vinden. Hij legt door middel van een presentatie uit welke verschillende geldstromen er zijn en vooral wat de Gereformeerde Bond met de middelen heeft gedaan, zoals het bekostigen van hoogleraren, ondersteunen van studenten en desgevraagd noodlijdende gemeenten de helpende hand toereiken. Verder licht de penningmeester toe op welke wijze de Gereformeerde Bond een beperkt gedeelte van het vermogen heeft belegd. Aan de hand van het boek De slag om het hart van dr. Herman Paul geeft de penningmeester aan dat we in een spanningsveld staan tussen enerzijds op een verantwoorde manier omgaan met ons vermogen en anderzijds erop te vertrouwen dat God uit de overvloed van Zijn majesteit elk tekort zal aanvullen.

Dhr. N. Harkus (Waddinxveen) spreekt zijn waardering uit voor de vernieuwde website maar vind het jammer dat het (financieel) jaarverslag niet te vinden was. Hij geeft aan dat hij graag in de toekomst een betere doorkijk zou willen zien van de begroting. Ook denkt hij dat er een kleiner tekort begroot zou moeten worden.

Dhr. De Wit antwoordt dat het tekort wordt begroot, omdat er geen nalatenschappen worden begroot. Ook hebben we rekening te houden met het feit dat we een ANBI-status hebben.

Mede op basis van het advies van de accountant zal worden bezien op welke wijze financieel inzicht kan worden gegeven op de langere termijn.

Dhr. A.A. Heij (namens de GZB aanwezig) geeft aan het mooi te vinden dat de penningmeester bovengenoemd boek citeerde. Hij is benieuwd hoe de Gereformeerde Bond dit handen en voeten geeft.

Financiële commissie

Namens de Adviescommissie financieel beleid voert M.J. Klooster (Wapenveld) het woord. Hij doet kort verslag van de bijeenkomst die gehouden werd op 5 juni in Woudenberg, waar ook de twee andere leden van de commissie aanwezig waren, L.P. van Dalen (Papendrecht) en K.J. Horlings (Putten). Namens het bestuur was L.P. de Wit aanwezig. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een aantal punten aangepast en is het rapport van de accountant besproken. De commissie spreekt haar waardering uit over het gevoerde beleid en adviseert de vergadering, mede vanwege de goedkeuringsverklaring van de accountant, het bestuur en de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Aangezien M.J. Klooster aftredend is, wordt P. van den Ent uit Veenendaal benoemd tot nieuw lid van de commissie.

Jaarthema ‘Maar wie volharden zal…’

Dr. R.W. de Koeijer spreekt over de betekenis en het belang van volharden. De titel luidt: ‘Het oog op Jezus gericht houden. Volharding als gave en opgave’.

Deze lezing kent een bijbels-theologische insteek. Het thema wordt tijdens de ambtsdragersontmoetingen op 7 en 14 september op twaalf locaties verder uitgewerkt. Vanaf volgende week zal de bijdrage van ds. De Koeijer worden opgenomen in De Waarheidsvriend.

Groet aan de koning

De algemeen secretaris leest de tekst van het telegram voor dat de vergadering aan Zijne Majesteit koning Willem-Alexander zal zenden. Hierna zingen we de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus.

Groet van de synode

Ouderling-kerkrentmeester C.A. de Vries (Ede) spreekt als lid van het moderamen een groet uit namens de synode. Hij wenst het hoofdbestuur veel wijsheid en zegen toe en doet een oproep aan alle aanwezigen om de synode in het persoonlijk gebed te gedenken. (zie p.10)

Theologische faculteiten

P.J. Vergunst benoemt onder de titel ‘Van Jannetje Koelewijn tot Wilhelmus à Brakel’ recente ontwikkelingen aan de theologische faculteiten. Ook deze bijdrage hopen we binnenkort in De Waarheidsvriend een plaats te geven.

Sluiting

Ds. Verhoeven dankt de leden voor hun aanwezigheid en gaat voor in dankgebed. Ter afsluiting zingen we uit het ‘Gebed des Heeren’ de verzen 3 en 9.

W.H.C. Loedeman
W.H.C. Loedeman