Waar bent u naar op zoek?

Boekbesprekingen

A.W. Verhoeven
Door: A.W. Verhoeven
27-01-2022

Ds. L.H. Oosten Een gouden kleinood. Waarde en betekenis van de Psalmen. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 143 blz.; € 14,95.

Ds. L.H. Oosten, die in december overleed, heeft bijbellezingen gehouden over het boek Psalmen. Zelf noemt hij ze ‘praktikale Bijbelbeschouwingen’. Wie de auteur gekend heeft, hoort bij het lezen van dit boek bijna zijn stem. De bijbelteksten zijn genomen ‘uit de vertrouwde Statenvertaling en de berijmde psalmverzen of – citaten uit de berijming van 1773’. Het taalregister van ds. Oosten sluit daarop aan. Alle groten in Gods Koninkrijk zijn gegrepen door de psalmen. Die vormen immers ‘een schatkamer, een apotheek, een leerhuis’. Ds. Oosten voert een pleidooi voor het zingen van de psalmen, want dat is ‘Gods geïnspireerde Woord. Geen mensenwoord!’

De auteur heeft zich niet als doel gesteld om bepaalde psalmen woord voor woord uit te leggen. Hij maakt eerder rondgaande bewegingen om de psalmen heen, waarbij hij in elk hoofdstuk een bepaald thema aan de orde stelt. De eerste hoofdstukken zijn inleidend van aard: de betekenis, indeling en de verschillende auteurs van de psalmen komen beknopt aan bod. Er zijn diverse soorten psalmen. Het hart van de auteur ligt bij de toepassing. Hij beschrijft de levensgang van David aan de hand van de psalmen. Een volgend hoofdstuk bespreekt de orde van het heil (vanuit Rom.8:29-30): uitverkiezing, roeping, rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking. Bij elk van deze woorden noemt ds. Oosten psalmverzen uit allerlei psalmen. In een wat uitvoeriger hoofdstuk geeft ds. Oosten beschouwingen over het geloofsleven. Talloze (vaak berijmde) psalmverzen haalt hij aan om duidelijk te maken wat bekering, aanvechting, vijandschap, blindheid, ontdekking, zwakheid, beproeving, verzekering, hoop is.

Midden in het boek staat het hoofdstuk over ‘Christus in de Psalmen’. Dit midden raakt naar mijn gevoel de kern. De auteur verdedigt de stelling dat de psalmdichters gezongen hebben over Christus. Zo ziet hij de eeuwige generatie van de Zoon reeds bezongen in Psalm 2 en Psalm 89. Met name de lijdensweg is uitgetekend in de psalmen. In de zeven kruiswoorden resoneren de psalmen. Christus leefde er in. Rond Pasen en Pinksteren reiken de psalmen ons woorden aan om de verhoogde Middelaar te eren. Met een bespreking van het werk van de levitische zangers Heman, Asaf en Ethan sluit ds. Oosten zijn meditatieve lezingen af.

A.W. Verhoeven
A.W. Verhoeven