Waar bent u naar op zoek?

Bij de wisseling van de voorzitter

P.J. Vergunst
Door: P.J. Vergunst
29-12-2020

Tijdens de jaarvergadering in mei 2012 kreeg ds. A.J. Mensink de voorzittershamer in de hand, waarna hij geroepen werd om leiding te geven aan het bestuur van onze vereniging waarvan hij al vier jaar deel uitmaakte. Bijna negen jaar heeft hij dit gedaan, heeft hij zich op een inhoudsvolle wijze van zijn taak gekweten. Het viel me daarbij vanaf het begin op dat ‘lastige kwesties’ niet omzeild werden. Met name bij de opening van de predikantencontio, de jaarvergadering, de week voor theologiestudenten gaf hij ten aanzien van de roeping van de kerk, het leven uit de doop, de waarde van de belijdenis, de actualiteit van de psalmen, de reikwijdte van de verzoening en zoveel andere thema’s door wat hij zelf ontvangen had.

Het waren onder meer de jaren waarin de synode ‘Kerk 2025’ introduceerde, een concentratie op de basis van het kerk-zijn en de afslanking van haar organisatie, van de verdere groei van pioniersplekken en van bezinning op ambt en kerk. Het waren de jaren waarin de kerk opnieuw sprak over huwelijk en zegening, relaties en seksualiteit. Het waren de jaren waarin de Gereformeerde Theologische Universiteit er niet kwam, de leerstoel van de Gereformeerde Bond in Groningen een einde kreeg en het werk voor de academie zich in Amsterdam concentreerde. Het waren de jaren waarin het vele werk ten dienste van de kerk en de gemeenten, voor ambtsdragers en gemeenteleden, niet het minst voor studenten theologie doorging, in toerusting of opscherping, jaren waarin hij en ik samen vele tientallen jonge predikanten bezochten en in nauwe afstemming het goede voor de kerk zochten. Na eerder dit al aarzelend gesuggereerd te hebben, bracht ds. Mensink begin 2020 zijn aanstaande terugtreden als voorzitter serieus in. Terwijl hij in zijn vorige gemeente, Krimpen aan den IJssel, de gemeente al kende en in het pastoraat ontmoet had toen hij aantrad als voorzitter, was dit in Elburg anders, waardoor zijn herdershart te kort kwam. Welnu, als je na bijna negen jaar als voorzitter terugtreedt en op deze post zolang gediend hebt, hoef je zelfs geen argumenten aan te reiken om begrip voor je besluit te ontvangen. Dan zien we dankbaar achterom, dankbaar voor wat de Heere gaf aan gezondheid, bestuurlijke wijsheid, gemeenschapszin, liefde tot de kerk en haar belijdenis. Als we dit zo schrijven, is de uiting van dank een belijdenis van Gods zorg over onze vereniging, over ons bestuur. Afscheid nemen we van ds. Mensink als voorzitter van ons bestuur waarvan hij vooralsnog lid blijft. We doen dat ook namens onze leden als we met hem en zijn vrouw het woord uit de Hebreeënbrief (6:10) delen: ‘Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.’ Hoopvol is dat, hoop die zich uitstrekt naar de toekomst van Christus.

In De Waarheidsvriend van volgende week donderdag hoopt ds. Mensink uitgebreid terug te blikken op de jaren van zijn voorzitterschap.

Per 1 januari neemt ds. J.A.W. Verhoeven de voorzittershamer over. Bijna tien jaar maakt hij al deel uit van ons bestuur, ruim zeven jaar is hij al tweede voorzitter. Het bestuur van de Gereformeerde Bond is dankbaar dat hij zich beschikbaar gesteld heeft, toen er op hem een beroep gedaan werd. Niet minder gaat deze dank uit naar de gemeente van Krimpen aan den IJssel, die haar predikant voor drie dagdelen afstaat, dagdelen waarin een proponent ds. Verhoeven vervangen zal. Liefde voor de kerk en voor de gemeenten heeft ds. Verhoeven reeds in ruime mate ontvangen. We bidden hem daarom nu voor alles Gods zegen toe om in de veelheid van vragen waarvoor de kerk

P.J. Vergunst

P.J. Vergunst
P.J. Vergunst